Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > VehiclesCompraLloguer
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Vehicles Compra-Lloguer

Imatge de navegaci Legislació | Preguntes

 

Informació general (actualitzada a 17.07.2014)

1.  La compra d'un vehicle
1.1.  Requisits del contracte de compra
2.  El lloguer de cotxes
2.1.  Recomanacions
2.2.  Llogar un vehicle a la UE
3.  Com puc reclamar?

 

1. La compra d'un vehicle
En el moment de decidir quin model de vehicle us voleu comprar, val la pena que tingueu en compte l'ús que li penseu donar, les persones que l'han d'utilitzar, si fareu trajectes llargs o curts i la inversió econòmica que esteu disposats a fer. És molt important que compareu els preus en diversos establiments.

Si el vehicle que voleu no és al dipòsit del venedor, caldrà fer una comanda. En aquest cas, abans de signar qualsevol contracte, llegiu bé totes les clàusules i determineu amb el venedor la manera de fer el pagament.

Abans de decidir quin vehicle voleu comprar, us podeu informar del seu consum de combustible i les emisions de CO2. Els establiments han de tenir exposat un cartell que us informi sobre el consum de combustible dels model i les emissions de CO2 i tenir a disposició del consumidor una guia de consum de combustible i emissions de CO2. Així mateix, tots els vehicles nous han de tenir una etiqueta que us informi sobre aquests punts.

Anar a inici de pgina

 

1.1. Requisits del contracte de compra
Al contracte de compra han de constar les dades següents:

 • El nom i l'adreça de totes dues parts, amb la identificació detallada del venedor.
 • El lloc i la data de lliurament del vehicle.
 • El preu desglossat del vehicle, especificant la part que correspon a l'IVA i la de l'impost de matriculació.
 • El número d'identificació del vehicle.
 • La marca i el model del vehicle.
 • La signatura de totes dues parts.

Per la seva banda, el venedor us ha de lliurar la documentació següent:

 • El contracte de compra-venda.
 • La fitxa tècnica del vehicle.
 • La factura i el rebut amb la data corresponent. Cal recordar que l'impost de circulació s'ha de liquidar anualment a l'Ajuntament d'on viu el propietari.

El venedor està obligat sempre a lliurar un vehicle conforme, és a dir, que:

 • S'ajusti a la descripció feta o al model que us va ensenyar.
 • Sigui apte per a l'ús al qual ordinàriament es destinen els vehicles del mateix tipus.
 • Sigui apte per un ús especial si així ho vàreu pactar amb el venedor.
 • Tingui la qualitat i prestacions habituals que es puguin esperar d'un vehicle del mateix tipus.

El venedor respon dels defectes que es manifesten en el vehicle durant DOS ANYS des del seu lliurament, excepte en els de segona mà, en què el termini s’ha de pactar, però no podrà ser inferior a un any. No obstant:

 • Si el defecte del bé es manifesta als sis mesos del lliurament, es presumeix que ja hi era quan es va lliurar.
 • Heu d’informar al venedor del defecte en el termini de dos mesos des que el coneixeu.

Si, a més a més d’aquests drets que té el consumidor el venedor del vehicle ofereix com a deferència una garantia comercial, s’ha de lliurar aquesta per escrit amb el contingut obligatori següent:

 • Identificació de les dades del vehicle sobre el qual recau la garantia comercial.
 • Nom i adreça de qui ofereix la garantia comercial
 • Els drets del consumidor com a titular de la garantia comercial
 • El termini de durada de la garantia comercial i el seu abast territorial
 • Les vies de reclamació de que disposa el consumidor


En cas que compreu un vehicle de segona mà i us facin signar un contracte sobre l’estat en que està és convenient llegir-lo bé abans de signar i decidir-se per la compra.

També abans de comprar un vehicle usat, és convenient llegir la seva fitxa tècnica.

Si adquirim el vehicle a un particular, aquest ha de respondre durant 6 mesos dels possibles vicis ocults que puguin aparèixer.

Anar a inici de pgina

 

2. El lloguer de cotxes
Abans de llogar un vehicle és convenient comparar els preus que ofereixen diversos establiments, ja que és un servei amb preus lliures i que, per tant, poden variar molt d'una empresa a una altra. Els preus han d'estar exposats en una llista desglossada per vehicles i per la modalitat del lloguer (per dia, per setmana, amb quilometratge limitat o il·limitat...).

El preu anunciat ha de ser el preu total, amb l'impost de l'assegurança de danys a tercers inclòs i amb tots els altres impostos també inclosos. Si es poden fer assegurances optatives, cal indicar-ne l'import.

Normalment, les companyies exigeixen una edat mínima d'entre 21 a 23 anys per llogar un vehicle i, de vegades, també una certa antiguitat del permís de conduir.

Per llogar un vehicle haureu de signar un contracte d'arrendament on han de constar les vostres dades i les de l'establiment, les del vehicle i les condicions del lloguer. Llegiu atentament el contracte abans de signar-lo i guardeu-vos-en una còpia.

Si patiu cap accident o avaria amb un vehicle llogat, poseu-vos ràpidament en contacte amb l'establiment arrendador.

Recordeu-vos que, excepte si es pacta el contrari, la benzina i les possibles multes són a càrrec del client.

Si pagueu amb una targeta de crèdit, anoteu l'import del lloguer en el comprovant. Si pagueu en metàl·lic, probablement us exigiran un dipòsit que us serà retornat quan lliureu el vehicle.

En cas de conflicte, podeu fer-ho constar en els fulls de reclamació.

Anar a inici de pgina

 

2.1. Recomanacions
És molt important que abans de signar el contracte reviseu l'estat del vehicle: xassís, vidres, para-xocs, focus, etc. Si hi trobeu cap desperfecte demaneu que consti per escrit en el contracte de lloguer.

Comproveu quin tipus d'assegurança cobreix el vehicle. Penseu que són recomanables les assegurances a tot risc, si bé, cal vigilar les franquícies per si heu de pagar una part de la reparació en cas de sinistre. Consulteu el tema de consum: Assegurances, l'apartat "4.2.1. Assegurança obligatòria de vehicles automòbils").

És preferible retornar el vehicle en hores d'oficina, perquè la companyia pugui comprovar-ne l'estat després que l'hagueu usat.

Anar a inici de pgina

 

2.2. Llogar un vehicle a la UE
Consulteu el document "De vacances per Europa: el lloguer de vehicle".

Anar a inici de pgina

 

3. Com puc reclamar?

 • Recordem que podem demanar els Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia que l’empresa té a disposició de les persones consumidores i usuàries.
 • Totes les empreses, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, estan obligades a garantir de manera fefaent que la persona consumidora, per a fer valer l’eventual exercici dels seus drets, tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador, de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamació relativa a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum. Per tant, se li haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d’ incidència o qualsevol altre document acreditatiu.
 • L’empresari o empresària ha de donar resposta a les queixes i reclamacions rebudes com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'1 mes des que són presentades.
 • Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’1 mes, presenteu una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi.. o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC

Anar a inici de pgina

 

© 2011 Agència Catalana del Consum